Statystyki

  • Odwiedziło nas: 12374
  • Do końca roku: 235 dni
  • Do wakacji: 46 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-05-10

Imieniny: Antoniny, Izydory

Czasowe ograniczenie funkcjinowania PM 3

 

Drodzy Rodzice

   W związku z pojawieniem się rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że do przedszkola od 29.03.2021 do 09.04.2021r. mogą uczęszczać dzieci rodziców którzy :

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz  w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Dzieci tych rodziców będą mogły uczęszczać do przedszkola na wniosek rodziców oraz wcześniejszym zgłoszeniu.

 Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o złożenie pisemnego wniosku.

       Wzór wniosku do pobrania w placówce lub na stronie przedszkola.

 

 Jednocześnie informujemy, że wszystkie grupy przechodzą na nauczanie zdalne. Tematyka zajęć umieszczana będzie w blokach tygodniowych na grupach poszczególnych oddziałów.