Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

Regulamin korzystania z boiska

 Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

I.            Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w Chełmie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, stanowiącym własność Miasta Chełm.

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

4. Boisko jest przeznaczone do uprawiania piłki koszykowe, piłki siatkowej, piłki ręcznej, mini piłki nożnej, tenisa ziemnego.

5. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z obiektu.

6. Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku:

a)     w okresie zimowym (od października do kwietnia)

poniedziałek – piątek

  730 – 2000

sobota – niedziela

1200 – 2000

b)     w okresie letnim ( od maja do września)

poniedziałek – piątek

  730 – 2100

sobota – niedziela

1200 – 2100

Otwieranie boiska w weekendy koordynuje przedstawiciel środowiska lokalnego.

7. Obiekt jest dostępny dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w czasie trwania zajęć lekcyjnych do godziny 1630 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez nadzoru nauczyciela/opiekuna.

8. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 1500 mają zorganizowane grupy Szkolnego Koła Sportowego (SKS – u) pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników szkoły.

10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. I.7 Regulaminu koordynuje pracownik ZSP Nr 3 (kierownik gospodarczy, konserwator).

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska z 3 – dniowym wyprzedzeniem (minimalna ilość – 10 osób).

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decydują pracownicy ZSP Nr 3 w Chełmie.

13. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

 

II.            Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z w/w osobą, w przypadku wolnego pola gry.

3. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu.

4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.

5. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

a)     wspinania na ogrodzenia i urządzenia sportowe;

b)     przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;

c)     zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności;

d)     niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;

e)     korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;

f)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

g)     palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;

h)     wprowadzania zwierząt;

i)       wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i samochodami;

j)       palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;

k)     wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;

l)       wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska;

m)   korzystania z boiska po zmroku.

7. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.

8. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń,  z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrekcji ZSP Nr 3.

 

III.            ZSP 3 w Chełmie nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

 

IV.            Postanowienia końcowe:

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika ZSP Nr 3 oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

5. Wykaz telefonów alarmowych:

  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112;
  • Policja – 997;
  • Straż pożarna – 998;
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Chełmie – 82 565 69 27

 

Pliki do pobrania