Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

Regulamin korzystania z boiska

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w Chełmie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Miasta Chełm.

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

4. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, mini piłki nożnej, tenisa ziemnego.

5. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z obiektu.

6. Boisko jest czynne codziennie:

    a)  od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 18.00 w sobotę i w niedzielę w godzinach 10.00 – 14.00 ( po dokonaniu rezerwacji)

    b) w miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu

7. Obiekt jest dostępny dla uczniów ZSP nr 3  w czasie trwania zajęć lekcyjnych do godziny 16.15 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez nadzoru nauczyciela / opiekuna.

8. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 15.00 mają zorganizowane grupy Szkolnego Koła Sportowego (SKS-u) pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników Szkoły.

10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.I.7 Regulaminu koordynuje pracownik ZSP nr 3 (kierownik gospodarczy ).

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska z 7 dniowym wyprzedzeniem (minimalna ilość - 10 osób). Zapisy odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od  8,00 -14,00

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu  z boiska decydują pracownicy ZSP nr 3 w Chełmie.

13. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z ww. osobą, w przypadku wolnego pola gry.

3. Osoby korzystające z boiska wpisywane są do rejestru użytkowników prowadzonego przez kierownika gospodarczego..

4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.

5. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

    a)  wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

    b)  przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,

    c)  zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,

    d)  niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,

    e)  korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,

    f)   zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

    g)  palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

    h)  wprowadzania zwierząt,

    i)   wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i hulajnogami,

    j)   palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

    k)  wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

    l)   wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska,

    m) korzystania z boiska po zmroku,

    n)  korzystania z boiska bez zgody pracownika obsługi.

7. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boiska podejmuje pracownik szkoły, który w zależności od sytuacji może :

    a) nakazać zmiany obuwia ,

    b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

    c) nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły.

8. Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowe ( nauczyciel, trener, opiekun grupy).

9. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.

10. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi szkoły.11. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych oraz płyty boiska czuwa pracownik szkoły. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.

 

III. ZSP nr 3 w Chełmie nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

 

IV. Postanowienia końcowe:

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika ZSP Nr 3 oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Wykaz telefonów alarmowych:

  • Policja – 997, tel. kom. – 112,
  • Straż Pożarna – 998,
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmie – (82) 56 56 927

 

V. Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas przebywania na terenie obiektu:

1. ZSP Nr 3 utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych oraz wszystkiego co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie. Utrwala również indywidualne osoby przebywające na boisku, a także sponsorów oraz wszelkie inne imprezy.

2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które ZSP Nr 3 nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.

3. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby ZSP Nr 3 w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.

4. ZSP Nr 3 nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na obiekcie.

 

 

 

Pliki do pobrania