Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja kochana mama”

 

 DO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 JĘZYKA POLSKIEGO, ŚWIETLICY

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas II - IV do udziału w konkursie  literackim na temat: „Moja kochana mama”.

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej klas II-IV, którzy będą oceniani w trzech grupach:

grupa A – szkoła podstawowa, klasy II;

grupa B – szkoła podstawowa, klasy III;

grupa C – szkoła podstawowa, klasy IV.

2. Uczestnicy piszą pracę literacką realizującą temat konkursu w dowolnej formie (np. wiersz, opowiadanie,  list).

3. Pracę zgłoszoną do udziału w konkursie należy napisać samodzielnie w formacie A4, interlinia - 1,5, czcionka - Times New Roman i zapisać w pliku pdf, objętość pracy nie może przekroczyć dwóch stron A4.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.

5. Plik pdf z pracą oraz wypełnioną kartę uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie karty) należy przesłać na adres e-mail:  konkurs.zsp3@wp.pl do dnia 24 maja 2021 r.

6. W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs literacki „Moja kochana mama”.

7. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni prace, uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem konkursu;

- oryginalność ujęcia tematu;

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna;

- walory literackie.

8. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a informacja o wynikach zostanie przekazana drogą e- mailową.

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone także na szkolnych stronach internetowych Organizatorów konkursu.

  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników.
  2.  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  3.  Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
  4. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji konkursu, realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu.
  5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców
    i przyznania nagród oraz opublikowania imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy.
  6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: zsp3chelm.szkolnastrona.pl/sp/

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję:

1) Administratorem danych osobowych jest ZSP NR 3 z OI (adres e-mail: zsp3chelm@op.pl;
nr tel. 825656927).

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu
„Moja kochana mama” na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.

4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo: dostępu swoich danych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna
z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, wzniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.