Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-28

  Imieniny: Libuszy, Wacławy

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Moja mama”

 

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
        „Moja mama”

 

 DO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 JĘZYKA POLSKIEGO, ŚWIETLICY

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas II - IV do udziału w konkursie  poetyckim na temat: „Moja mama”.

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej klas II-IV,
  którzy będą oceniani w trzech grupach:
 • grupa A – szkoła podstawowa, klasy II;
 • grupa B – szkoła podstawowa, klasy III;
 • grupa C – szkoła podstawowa, klasy IV.
 1. Uczestnicy piszą wiersz o mamie
 2. Wiersz zgłoszony do udziału w konkursie należy napisać samodzielnie, interlinia - 1,5, czcionka - Times New Roman i zapisać w pliku pdf, Wiersz powinien mieć

- w klasie II i III minimalnie 2, a maksymalnie 5 zwrotek

- w klasie IV minimalnie 3, a maksymalnie 6 zwrotek

 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora
  oraz klasę.
 2. Plik pdf z pracą oraz wypełnioną kartę uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie karty) należy przesłać na adres e-mail:  konkurs.zsp3@wp.pl
  do dnia 26 maja 2023 r.  W tytule wiadomości należy wpisać imię , nazwisko autora i nazwę miejscowości
 3. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni prace, uwzględniając następujące kryteria:

-        zgodność pracy z tematem konkursu;

-        oryginalność ujęcia tematu;

-        poprawność ortograficzna i interpunkcyjna;

-        walory literackie.

8. Laureaci konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone także na szkolnej stronie internetowej  Organizatorów konkursu.

  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników.
 2.  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3.  Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 4. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji konkursu, realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców
  i przyznania nagród oraz opublikowania imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: zsp3chelm.szkolnastrona.pl/sp/

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję:

1)      Administratorem danych osobowych jest ZSP NR 3 z OI (adres e-mail: zsp3chelm@op.pl;
nr tel. 825656927).

2)      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3)      Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu
„Moja kochana mama” na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.

4)      Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

6)      Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo: dostępu swoich danych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna
z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, wzniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

7)       Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć