Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-28

  Imieniny: Libuszy, Wacławy

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie (SP Nr 3 z O.I.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsp3chelm.szkolnastrona.pl/SP/ .

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • Niektóre z opublikowanych obrazów, zdjęć, ikon umieszczonych na stronie nie posiadają szczegółowych opisów,
 • Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne,

Skróty klawiaturowe

Na stronach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jacek Wędzina, e-mail: informatyk.zsp3chelm@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (82) 56-56-927. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w jednym budynku  

Obiekt  zlokalizowany jest przy ul. Rejowieckiej 76, 22-100 Chełm.

 W jego skład wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 3 w Chełmie.

Do budynku szkoły  prowadzą 2  wejścia używane w codziennym funkcjonowaniu szkoły . Dodatkowo budynek posiada 5 wyjść ewakuacyjnych.

 • Wejście główne usytuowane jest od ul. Rejowieckiej od strony boiska wielofunkcyjnego. Wejście jest chronione przez system kontroli dostępu  kamerą przemysłową oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi.
 • Wejściem głównym wchodzi do budynku personel szkoły oraz  interesanci. Drugie wejście usytuowane jest od strony parkingu, które przeznaczone jest również  dla uczniów, pracowników i interesantów. Wejście zabezpieczone jest daszkiem przed opadami atmosferycznymi.
 • Wejścia główne  do  szkoły nie posiadają ramp i podjazdu dla wózków.
 • W budynku szkolnym jest winda, z której można skorzystać wchodząc wejściem głównym do przedszkola od strony parkingu.
 • Przy wejściu głównym pracownik obsługi udziela wszelkiej niezbędnej pomocy i informacji o sposobie załatwienia spraw.
 • Budynek szkoły posiada 3 kondygnacje( podpiwniczenie, parter i piętro).

Budynek przedszkolny jest administrowany wspólnie ze szkołą.

Do budynku przedszkola prowadzi 1 wejście główne od strony parkingu. Budynek posiada 2 wyjście ewakuacyjne.

 • Wejście główne jest chronione przez system kontroli dostępu kamerą przemysłową  oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście główne usytuowane jest z poziomu terenu. Do budynku można się dostać za pomocą klatki schodowej lub windy osobowej. Windą  można  przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku szkoły lub przedszkola.
 • Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra. Komunikat głosowy jest dobrze słyszalny, panel windy posiada: wyświetlacz pokazujący numer piętra i  informację w alfabecie Braille'a.
 • Wejście do budynku przedszkolnego jest możliwe  po wybraniu kodu dla pracowników  obsługi i personelu. Natomiast dla opiekunów dziecka i interesantów po użyciu przycisku wideo domofonu.
 • Budynek przedszkolny posiada 3 kondygnacje (parter, 1 piętro, 2 piętro).

  W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

 • Pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 są wolne od barier ( winda),
 • Poziome przestrzenie komunikacji są częściowo wolne od barier. Szerokie korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się po korytarzach. Na parterze w części sektora sportowego i gabinetu pielęgniarki występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń z uwagi na schody.
 • Brak jest  pochylni, platform, podjazdów dla wózków.
 • Toalety dla osób  o szczególnych potrzebach są dostępne na parterze , 1  i 2 piętrze w części przedszkolnej obiektu.
 • Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • W holu wejściowym jest wizualna informacja przedstawiająca rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a z wyjątkiem windy.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Brak jest  informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępne środki komunikacji:

kontakt z sekretariatem: 

   fax: (82) 56 56 927

   tel.  (82) 56 56 927, (82) 56 21 062

   e-mail: zsp3chelm@op.pl