Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
  • Kalendarium

    Czwartek, 2023-09-28

    Imieniny: Libuszy, Wacławy

Jesteś tutaj: Start / O nas / Wizja szkoły

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną.  Pracujemy jako zespół, szanując  i wspierając się nawzajem. Wdrażamy działania innowacyjne, służące rozwijaniu twórczej postawy i uzdolnień uczniów. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.

Kształtujemy postawę odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Rozwijamy samorządność wśród dzieci i młodzieży. Szkoła funkcjonuje jako placówka z oddziałami integracyjnymi. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, w zajęciach rehabilitacyjnych oraz korzystają z opieki medycznej. W trosce o harmonijny rozwój dziecka niepełnosprawnego zapewniamy dodatkową pomoc nauczyciela wspomagającego.  Podnosimy jakość usług edukacyjnych poprzez rozwijanie bazy materialnej szkoły oraz doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej. Integrujemy społeczność szkolno – przedszkolną  i lokalną dla osiągania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Rozwijamy poczucie przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju. Wzmacniamy więzi i prawidłowe relacje ucznia ze środowiskiem naturalnym.